1. Öppnades mötet av Åke Bjerselius
 2. Mötets stadgeenliga utlysning godkändes
 3. Valdes Åke Bjerselius och Igge Eriksson att leda mötet ordf & skr
 4. Valdes Rasmus Samuelsson och Thomas Earling att justera dagens protokoll
 5. Verksamhetsberättelsen godkändes enhälligt
 6. Kassörens rapport godkändes enhälligt
 7. Revisor Kregerts revisionsrapport godkändes enhälligt
 8. Avgående styrelsen fick enhällig ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden
 9. Valdes nya styrelse och funktionärer enligt valberedningens förslag, se bifogat dokument
 10. Omvaldes Tony Bjerselius och Robban Nyman till valberedning 2022
 11. På styrelsens förslag beslutades enhälligt om oförändrade avgifter för 2022
 12. Utsåg årsmötet Tony Bjerselius, Igge Eriksson, Stefan Falkhäll, Åke Bjerselius, Giggie Bengtsson, till Jubileums kommitté för Örnen 80 år 2022.
 13. Avslutades mötet med raggmunk o hamburgare till alla 34 mötesdeltagarna

Vid protokollet  210825  BK Örnen

Igge Eriksson

Sekr

Justeras

Tomas Earlingh                                                Rasmus Samuelsson